ตำแหน่งงาน

เรามีตำแหน่งงานที่เปิดรับมากมาย…

Front – End Developer

Full Time | Entry level

รายละเอียด

คุณสมบัติ

– สกิลขั้นต่ำ HTML, CSS, JavaScript, Node JS
Vue, Angular, React, Git

– ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

– การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

– สามารถออกแบบ พัฒนา Web Application ตามที่ได้รับมอบหมาย

– มีความรู้และเข้าใจ HTML, CSS, JavaScript, Node JS, Git Docker

– สามารถใช้ JavaScript Framework Vue Angular React ได้เป็นอย่างดี

– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับและสามารถแก้ไขงานนอกเวลางานได้

– ทํางานร่วมกับ UX/UI และ Backend Developer

– มีผลงานที่เคยทํา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Back – End Developer

Full Time | Middle level

รายละเอียด

คุณสมบัติ

– สกิลขั้นต่ำ Node JS, Docker, Github, MongoDB ได้ Golang จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

– การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

– มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ REST API

– มีประสบการณ์ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบ MySQL หรือ NoSQL

– สามารถใช้งาน Git ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– เข้าใจหลักการทํางานและคําสั่งพื้นฐานของ Docker

– สามารถใช้งาน Operation NGINX, Ubuntu ได้อย่างชํานาญ

– มีผลงานที่เคยทํา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

UX/UI Designer

Full Time | Entry – Senior Level

รายละเอียด

คุณสมบัติ

– จบใหม่หรือมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

– ด้านการทํางาน UX/UI Designer, Illustrator, Figma and Photoshop 1 ปีขึ้นไป

– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Web Design, Web Responsive

– ออกแบบ UX / UI สําหรับ Web และ Mobile Application ให้ตรงตามความต้องการ

– มีความรู้ความเข้าใจ Web Technology และ Responsive Design

– มีความสามารถในการจัดลําดับความสําคัญของงาน

– มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัด Layout การใช้แสง สีต่างๆได้ดี

– สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วแปลงภาษาเป็นภาพได้คิดเป็นภาพได้แปลงภาพเป็นภาษาคนได้

สมัครงาน

Full Stack Developer

Full Time | Entry – Middle level

รายละเอียด

คุณสมบัติ

– มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน สามารถทํางานเป็นทีมและทํางาน ภายใต้ภาวะกดดันได้

– มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ RESTful API ได้เป็นอย่างดี

– เก่งอัลกอริทึมและมีพื้นฐาน Data Structure และ ออกแบบ ปรับปรุงขยายฟีเจอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– พัฒนาตัวเองและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

– เข้าใจหลักการทํางานและคําสั่งพื้นฐาน Docker หรือ Kubernetes

– พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบแอพพลิเคชั่น และฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา Golang, Node JS, Vue JS, MySQL, MongoDB

สมัครงาน

Business Analysist

Full Time | Entry – Middle level

รายละเอียด

คุณสมบัติ

– เก็บและรวบรวม Requirement ทําความเข้าใจกับความต้องการ ของผู้ใช้งาน จัดทํารายละเอียดเพื่ออธิบายระบบงาน ออกแบบ วิธีการทํางานที่เป็นประโยชน์ ให้ตอบโจทย์กับลูกค้าและผู้ใช้งานระบบ

– ออกแบบ Product จาก Business Requirement, UX, และเทคโนโลยีใหม่ๆ

– ติดตามผลลัพธ์จากช่องทาง Online เพื่อรับ Feedback มาปรับปรุงและพัฒนา Product

– ทํางานร่วมกับ UX/UI Designer, Programmer, Marketing, Customer Service และอื่นๆ

– ติดตาม Schedule งานที่ต้องประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

– มีความรับผิดชอบ เรียนรู้ได้เร็ว มีไหวพริบ และมีความคิดสร้างสรรค์

– มีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

– จัดระเบียบความคิดได้ดี

– ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

– มีแรงขับเคลื่อนการทํางานได้ด้วยตัวเอง

– ถ้ามีประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนา Software จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Graphic Design

Full Time | Entry – Middle level

รายละเอียด

คุณสมบัติ

– จบใหม่หรือมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

– ต้องมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Photoshop, Illustrator Premiere Pro, After Effect

– ท่าสื่อโฆษณา ออกแบบกราฟฟิก ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย (หากสามารถ create character ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

– สามารถตัดต่อวีดิโอได้

– สามารถทํา Motion Graphic ได้

– สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีทัศนคติบวก

– มีความสามารถในการจัดล่าดับความสําคัญของงาน

– สามารถรับแรงกดดันได้ดี

สมัครงาน

Content Creator

Full Time | Entry – Middle level

รายละเอียด

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

– มีความคิดสร้างสรรค์ ติดตามเทรนด์ใหม่ๆอยู่เสมอ

– ทํางานตรงต่อเวลา ละเอียด รอบคอบ

– ทํางานเป็นทีมได้ดี

– คิด content เพื่อสร้างยอด engagement และตอบโจทย์ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ไปถึงตามเป้าที่ตั้งไว้

– สามารถวิเคราะห์, เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย

– มีความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของบริษัทเป็นอย่างดี เพื่อสร้าง Content ให้ตรงจุดประสงค์

– ดูแลช่องทาง social media ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งคุณภาพ ของเนื้อหา ความถูกต้อง และความน่าสนใจ

– จัดทํา Content Planning ในแต่ละเดือน อย่างต่อเนื่องและตรงเวลา

– ประสานงานกับฝ่าย Graphic Designer เพื่อออกแบบ Artwork, Ads ให้ตรงตามที่วาง Content ไว้

– วิเคราะห์และสร้างสรรค์ Content เป็น Theme ต่างๆ หรือใน รูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ

– ติดตาม อัปเดตเทรนด์ต่างๆ ให้ทันสถานการณ์ แล้วพลิกมาเป็น
ไอเดีย Content ได้

– มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Software Tester (QA)

Full Time | Entry – Middle level

รายละเอียด

คุณสมบัติ

-ตรวจจับข้อบกพร่องและทดสอบระบบงานซอฟต์แวร์s

– เขียนกรณีทดสอบ (Test Case)

– จัดทำเอกสารตามกระบวนการทำ QA วิเคราะห์ผลลัพธ์แล้วส่งข้อสังเกตไปยังทีมพัฒนา

– ประสานงานกับทีมพัฒนา/ลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือในกรณีที่การออกแบบต้องมีการปรับเปลี่ยนใดๆ

– มีประสบการณ์การทำงานด้านการทดสอบระบบงาน (Software Quality Assurance (QA)) ไม่น้อยกว่า 1 ปี

– มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์

– หากมีประสบการณ์ด้าน Test automation tool เช่น QTP, Load Runner, QC tool, Selenium จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– จะต้องเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ รักษาความลับข้อมูลของบริษัทและบริษัทลูกค้าได้ดี

– สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

– หากมีประสบการณ์ด้าน Test automation tool เช่น QTP, Load Runner, QC tool, Selenium จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Recruiter

Full Time | Entry – Middle level

รายละเอียด

คุณสมบัติ

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

– หากมีประสบการณ์ด้าน IT Recruitment/ Outsourcing/ Headhunting 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม

– มีความกระตือรือร้นและอัพเดตเทรนด์ในด้านแรงงานอยู่เสมอ

– มีความชอบและความสนใจในการสรรหาบุคคล มีทัศนคติที่ดีต่อลักษณะงานของตนเอง

– สามารถรับแรงกดดันได้ดี และทำงานแข่งขันกับเวลาได้

– ดำเนินการสรรหาผู้สมัครที่มีศักยภาพ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ Developer, Programmer เป็นต้น) ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

– ดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและว่าจ้างได้ เช่น Selection, Screening, Interview Appointment, Online & in person interview, sign contract ETC.

– จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรบุคคล

– วางแผนการสรรหาเพื่อตอบสนองต่อ requirement ที่ได้รับ

– จัดทำ Report Recruitment ประจำเดือน

สมัครงาน

Accounting & Administrative Officer

Full Time | Entry – Middle level

รายละเอียด

คุณสมบัติ

– ออกเอกสารเรียกเก็บเงิน และทําสรุปรายได้บริษัทได้ ***

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาบัญชี

– สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft และโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขายและบันทึกบัญชีรวมถึง
เอกสารทางบัญชีอื่นๆของบริษัท

– จัดทําใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน

– ติดตามการชําระเงินของลูกค้าและจัดส่งเอกสารทางบัญชี

– บันทึกการจ่ายเงินการรับเงินและธุรกรรมทางการเงินของบริษัท

– รวบรวมเอกสารรายรับ-จ่ายส่งให้สํานักงานบัญชี

– จัดทํารายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– มีความระเอียดรอบคอบในการปฎิบัติงานและทํางานร่วมกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 1 ปี

– ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

สมัครงาน

Customer Service

Full time | Entry level

รายละเอียด

คุณสมบัติ

– เพศชาย / หญิง

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบกาณ์การมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะการสื่อสารที่ดี

– มีความซื่อสัตย์

– มีความกระตือรือร้นและมีความใฝ่รู้ในการทํางาน

– สามารถรับแรงกดดันได้ดี

– ดําเนินการแก้ไขปัญหาและการวินิจฉัยหาสาเหตุ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง ถูกต้องและตอบคําถามสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นได้

– ประสานงานและช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนได้ รวมถึงงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

– สามารถทํางานเป็นกะเวลาได้

สมัครงาน

Mobile Application Developer

Full Time | Entry – Middle level

รายละเอียด

คุณสมบัติ

– สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ชอบเรียนรู้ ทดลอง technology และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่อยู่เสมอ

– มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา และสื่อสารได้ดี

– สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– ประสบการณ์มากกว่า 1 ปีในฐานะนักพัฒนามือถือ (iOS & Android) (Android จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

– มีทักษะการพัฒนา Mobile Application ด้วย  C / C++ / C # / Java / Swift / Kotlin (Android),Swift(iOS)

– ออกแบบ พัฒนา Mobile Application เชื่อมต่อกับ Backend Application(RESTful-API) ตามที่บริษัทกำหนดได้

– สามารถทำการ Deploy หรือ Maintenance Mobile Application บน Apple Store และ Google Play Store ได้

สมัครงาน